top of page
Walking on the Street

กฎระเบียบ
สำหรับผู้ประกอบการ

กฎระเบียบตลาด
Thai-Streetfoodmarkt im Preußenpark

ตลาด Thai-Streetfoodmarkt im Preußenpark นี้ มีจุดมุ่งหมายให้การประกอบการค้าเป็นไปด้วยความสะอาด ความรียบร้อย และก่อให้เกิดความรักสามัคคีกันในกลุ่มคนไทยและชาติอื่นๆ เราจึงจำเป็นต้องออกกฎระเบียบมาควบคุมเบื้องต้น ดังนี้คือ

 1. ทำการค้าด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และรักษามาตรฐานของสินค้า

 2. ชำระค่าเช่า ค่าสาธารณูปโภค ให้ตรงตามเวลาที่ทางสมาคมฯ กำหนด

 3. ทิ้งขยะลงในถัง หรือสถานที่ที่ทางผู้บริหารตลาดจัดวางไว้ให้ตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำมันที่ใช้แล้ว ทางผู้บริหารตลาดจะมีถังน้ำมันใช้แล้วมารองรับ ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนไม่นำมาทิ้ง ทางสมาคมฯ จะขอยกเลิกสัญญาทันที

 4. ผู้ประกอบการควรแต่งกายสุภาพ สะอาดเรียบร้อย โดยทางสมาคมฯ จะจัดหาอุปกรณ์ เช่น เสื้อ, ป้ายชื่อ, หมวก, แมสปิดปาก เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

 5. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญญาเช่าพื้นที่แอบแฝงนำสินค้าเข้ามาขายในตลาด Thai-Streetfoodmarkt im Preußenpark แต่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ประกอบการที่มีสัญญาเช่าพื้นที่เท่านั้น

 6. ภาชนะสำหรับใส่อาหารให้ลูกค้านั้น ทางสมาคมฯ จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ตามนโยบายของ Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf

 7. เวลาที่ทาง Bezirksamt กำหนดให้ผู้ประกอบการเข้ามาเตรียมและจำหน่ายได้ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-21.00 น.

 8. เพื่อรักษาหน้าตาของประเทศชาติ ห้ามผู้ประกอบการทะเลาะวิวาทกันโดยเด็ดขาด ทางสมาคมฯ มีนโยบายให้ผู้ประกอบการรัก สามัคคีกัน ถ้าฝ่าฝืนทางสมาคมฯ จะขอยกเลิกสัญญาในทันที

 9. เพื่อเป็นการแบ่งปันกันโดยทั่วหน้า ทางสมาคมฯ จะให้สิทธิ์ผู้ประกอบการ 1 ราย ต่อ 1 ร้านค้าเท่านั้น และห้ามนำไปแสวงหาผลกำไรอีกทางหนึ่ง

 10. ผู้ประกอบการควรแสดงรายการและราคาอาหารให้ลูกค้าเห็น และตกแต่งร้านค้าให้สวยงาม

 11. ทาง Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการจำหน่ายแอลกฮออล์และของมึนเมา

 12. หากผู้ประกอบการท่านใดฝ่าฝืนกฎระเบียบ และไม่ปรับปรุงแก้ไขในเวลาที่ทางสมาคมฯ กำหนด สมาคมฯ มีสิทธิยกเลิกสัญญาจากผู้ประกอบการได้ทุกกรณี

bottom of page